img
img
img
img
img
img
img

Forsiden   |   Firmabilskatt 2021/2022   |   Bilgodtgjørelse   |   Reiser innenlands   |   Reiser utenlands   |   Nybilpriser          

Firmabilkalkulator 2022

I skjemaet nedenfor kan du sette inn verdier, aktuelle for deg og se hvilket utslag dette vil gi for din skattebelastning:

HOVEDREGEL
Fordel ved privat bruk av firmabil for 2022 fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 329.600 og 20 % av overskytende listepris.
Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.

 Bilens listepris:
 Inntekt:
 Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km. pr. år:
 Bilen er eldre enn 3 år:
 El-bil:
 
RESULTAT:

Bilens listepris: 350 000,-
Inntekt: 450 000,-
Jobbrelatert kjøring overstiger 40 000 km/år: Nei
Bilen er eldre enn 3 år: Nei


Inntektspåslag:102960,-
Skatt totalt:35 486,-

Utgangspunk for beregning av inntekspåslag er bilens pris da den var ny fra forhandler.
Verdien reduseres ved å ta hensyn til bilens alder og bilens jobbrelaterte bruk.
I denne beregning blir bilens verdi satt til 350 000,-
Inntekspåslaget er 30% av dette inntil 329 600,- og 20% av alt over 329 600,-
Inntektspåslag = 98 880,- + 4 080,-

UNNTAK FRA HOVEDREGEL

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak. Fra og med inntektsåret 2022 er særbestemmelsene for elbil opphevet.

Unntak

Utregningen tar utgangspunkt i:

Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret

75 prosent av bilens listepris som ny

Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

75 prosent av bilens listepris som ny

Elbil

80 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil

60 prosent av bilens listepris som ny

 

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

 

Varebiler klasse 2 og lette lastebiler

Har du benyttet arbeidsgivers yrkesbil til private reiser gjelder særlige regler for verdsettelse av fordelen. Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg.

Det er et vilkår for bruk av de særlige verdsettelsesreglene for yrkesbil at du har et tjenstlig behov for en slik bil. Har du ikke behov for f.eks en varebil klasse 2 i yrket, skal fordelen ved privat bruk av varebil verdsettes etter standardreglene.

Det finnes to ulike alternativer for utregning av den skattemessige fordelen av den private bruken:

  • sjablongmetoden (med bunnfradrag i listeprisen)
  • kilometersats (individuell verdsettelse)

 

Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr 150 000.

 

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Dette fremgår blant annet av Skatte-ABC under emnet "Bil . Privat bruk" punkt 6.2.2.

 

Kilometersats (individuell verdsettelse)

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

 

For 2022 er satsen for beregning av trekkpliktig privat fordel basert på faktisk bruk kr 3,40 pr. km uansett kjørelengde.